திருமண பொருத்தம்

திருமணப் பொருத்த ஆய்வு

ஜெனன ஜாதகத்தைக் கொண்டு திருமணப் பொருத்தம் ஆய்வு செய்யப்படும்.

 1. விவாகம் தொடர்பான தோஷங்கள்
 2.  பாவக ரீதியான ஆய்வு
 3.  திசா ரீதியான ஆய்வு
 4.  நட்சத்திர ரீதியான ஆய்வு

நட்சத்திர ரீதியாக பொருத்தங்கள் ஆய்வு செய்யப்படும்.

 1. தினப் பொருத்தம்
 2.  கணப் பொருத்தம்
 3.  மகேந்திரப் பொருத்தம்
 4.  ஸ்தீரிதீர்க்கப் பொருத்தம்
 5.  யோனிப் பொருத்தம்
 6.  ராசிப் பொருத்தம்
 7. ராசி அதிபதிப் பொருத்தம்
 8.  வசியப் பொருத்தம்
 9.  ரஜ்ஜிப் பொருத்தம்
 10.  வேதைப் பொருத்தம்
 11.  நாடிப் பொருத்தம்

மேற்சொன்னவற்றின்படி இருவரின் ஜெனன ஜாதகத்தை வைத்து ஆய்வு செய்து பொருத்தப் பலன் கொடுக்

கப்படும்

marriage matching astrology

 

 

 

 

 

கீழ்கண்ட விவரங்களை மெயில் மூலம் தெளிவாக அனுப்பவும்.

 • ஆண்,பெண் இருவர் ஜாதகத்தின் அனைத்து பக்கங்களையும் தெளிவாக அனுப்பவும்.
 • ஜாதகம் இல்லையென்றால் போனில் தொடர்பு கொண்டு கேட்டுக்கொள்ளவும்.

[email protected]